1. Vispārīgā informācija
    1.1. Šī privātuma politika sniedz fiziskajai personai informāciju par LFF personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, datu aizsardzību un citām darbībām ar datiem, kas tiek veiktas personas datu apstrādes laikā.
    1.2. LFF rūpējas par privātuma un personas datu aizsardzību, ievēro personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem.

2. Personas datu apstrādes pārzinis
2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība "Latvijas Futbola federācija", reģistrācijas numurs 50008022101, juridiskā adrese Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013 (iepriekš un turpmāk – LFF).
2.2. LFF kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: tālrunis 67292988; e-pasta adrese info@lff.lv.

3. LFF apstrādātie dati
     3.1. LFF apstrādā šo personu datus:
1) spēlētāju,
2) treneru,
3) tiesnešu un inspektoru,
4) futbola klubu oficiālo personu,
5) brīvprātīgo programmas dalībnieku,
6) "Futbola ģimenes" locekļu,
7) LFF rīkoto sacensību u.c. sporta pasākumu apmeklētāju,
8) LFF biroja apmeklētāju,
9) sadarbības partneru pārstāvju, u.c.
     3.2. LFF apstrādātie personas dati ietver šādu informāciju par personām:
1) identifikācijas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta, personas kods, dzimums, pilsonība, pases dati, fotogrāfija);
2) kontaktinformāciju (dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.);
3) profesionālos datus (izglītība, darba pieredze, licences numuri, informācija par sporta gaitām u.c.);
4) īpašās kategorijas datus (veselības datus par spēlētājiem, treneriem un tiesnešiem; datus par sodāmību par treneriem);
5) citus datus (sporta pasākumos veikto fotouzņēmumu un videoierakstu datus; LFF birojā veiktās videonovērošanas datus u.c.).

4. Personas datu apstrādes nolūki:
1) futbola sacensību un pasākumu organizēšana un pārraudzīšana;
2) spēlētāju reģistrācija;
3) treniņu un audzināšanas darba kvalitātes analīze;
4) futbola speciālistu (treneru, tiesnešu, inspektoru) apmācību organizēšana un licencēšana, kvalifikācijas paaugstināšana;
5) spēlētāju un futbola speciālistu (treneru, tiesnešu, inspektoru) atbalstīšana, viņu tiesību un interešu aizsardzība, apbalvošana;
6) futbola attīstīšana un popularizēšana, tai skaitā futbola notikumu fiksēšana (foto, video, audio, pierakstu u.c. formātos) un izplatīšana futbola popularizēšanas nolūkos;
7) LFF atpazīstamības veicināšana;
8) futbola notikumu arhivēšana sabiedrības interesēs, statistikas un vēstures pētniecības nolūkos;
9) Latvijas pārstāvības nodrošināšana FIFA un UEFA;
10) sadarbības attiecību nodibināšana un uzturēšana;
11) futbola interešu pārstāvēšana un aizsargāšana attiecībās ar publiskām personām, tajā skaitā Latvijas valsts un pašvaldību institūcijām un amatpersonām, Latvijas Nacionālo sporta padomi, Latvijas Sporta federāciju padomi, Latvijas Olimpisko komiteju, attiecīgo institūciju saistību pārņēmējiem, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
LFF apstrādā personas datus, balstoties uz šiem tiesiskajiem pamatiem:
1) apstrāde ir vajadzīga, īstenojot LFF likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Sporta likuma 10.panta ceturtā daļa):
• vadīt un koordinēt futbola jomu Latvijā;
• pārstāvēt Latviju starptautiskās sporta organizācijās;
2) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumus, ko LFF veic sabiedrības interesēs:
• sekmēt futbola spēles attīstību, jo īpaši, izstrādājot, pilnveidojot un īstenojot jaunatnes futbola un citas attīstības programmas;
• popularizēt futbolu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu;
• popularizēt futbola norises Latvijā, nodrošināt to fiksēšanu (tai skaitā, veicot to fotogrāfēšanu un filmēšanu) un saglabāšanu arhivēšanas, statistikas un vēstures pētniecības nolūkos;
3) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz LFF attiecināmus juridiskus pienākumus:
• kontrolēt, vai sportistiem, tai skaitā bērniem, ir veiktas veselības pārbaudes (Ministru kabineta 06.09.2016. noteikumi Nr.594 “Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”);
• kontrolēt sporta speciālistu un to kandidātu atbilstību sertifikācijas noteikumiem, citiem normatīviem tiesību aktiem un LFF prasībām (Ministru kabineta 26.01.2010. noteikumi Nr.77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”; Izglītības likuma 50.panta 1.punkts; Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektā daļa);
4) apstrāde ir vajadzīga LFF leģitīmo interešu ievērošanai:
• LFF darbinieku dzīvības, veselības un LFF īpašuma aizsardzības nodrošināšanai, kaitējumu un zaudējumu nodarītāju identificēšanai (videonovērošana LFF birojā);
• LFF atpazīstamības veicināšanai;
5) persona ir devusi piekrišanu savu personas datu apstrādei (piemēram, piesakoties brīvprātīgo programmai, pievienojoties "Futbola ģimenei").

6. Personas datu iegūšanas avoti
LFF iegūst personas datus no šādiem avotiem:
1) no pašiem datu subjektiem;
2) no futbola klubiem (to oficiālajām personām);
3) no publiski pieejamiem avotiem;
u.c.

7. Personas datu glabāšanas ilgums
     7.1. LFF glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem pamatiem:
1) kamēr LFF pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
2) kamēr normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā LFF vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
3) kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc piekrišanas došanas (ja vien tā nav atkal atjaunota).
     7.2. Pēc tam, kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek dzēsti (izņemot 7.3.punktā minētos datus).
    7.3. LFF sabiedrības interesēs, statistikas un vēstures pētniecības nolūkos rūpējas par futbola notikumu arhivēšanu, un šī nolūka īstenošanai turpina apstrādā šos personas datus bez termiņa ierobežojuma:
1) spēlētāju, treneru un tiesnešu identifikācijas datus un informāciju par šo personu sporta gaitām;
2) fotoreportāžas, video un audio u.c. ierakstus par futbola norisēm (spēles u.c. sporta pasākumus, intervijas, filmas, raidījumus u.tml.), kas var saturēt spēlētāju, treneru un tiesnešu, kā arī līdzjutēju u.c. datu subjektu personas datus.
7.4. Videonovērošanas ierakstus LFF glabā ne ilgāk kā 2 (divas) nedēļas. Ja pārskata periodā nav konstatēti prettiesiski nodarījumi, pēc šī termiņa beigām LFF datus dzēš. Ja prettiesiski nodarījumi ir konstatēti un videoieraksti ir nepieciešami to atklāšanai, datus uzglabā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanai saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

8. Personas datu saņēmēji
    8.1. LFF nodod personas datus šīm datu saņēmēju kategorijām:
1) Latvijas Nacionālā sporta padome, Latvijas Sporta federāciju padome, Latvijas Olimpiskā komiteja;
2) auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;
3) citas personas, kuras ir saistītas ar LFF darbības nodrošināšanu (IT pakalpojumu sniedzēji, datu bāžu izstrādātāji/tehniskie uzturētāji, personāla atlases kompānijas, Latvijas Treneru tālākizglītības centrs, futbolu klubi u.c.);
4) sabiedriskie mediji;
5) valsts iestādes pēc to pamatota pieprasījuma, normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.
    8.2. LFF nodod personas datus normatīvajos tiesību aktos noteiktos gadījumos tās likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās.
    8.3. LFF nodod personu datus šīm Šveicē bāzētajām starptautiskajām organizācijām:
1) FIFA (franču: Fédération Internationale de Football Association; latviešu: Starptautiskā Futbola federāciju asociācija),
2) UEFA (angļu: Union of European Football Associations, latviešu: Eiropas Futbola asociāciju savienība).
Eiropas Komisija 2000.gada 26.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību attiecībā uz Šveici (t.i., Šveice nodrošina pietiekamu no Eiropas Savienības sūtīto personas datu aizsardzību).
    8.4. LFF veic personas datu nodošanu trešām personām saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem. LFF, veicot datu nodošanu, izvērtē tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

9. Personas datu apstrādes drošība
    9.1. LFF apstrādā personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LFF saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
    9.2. LFF nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, LFF izmantojam atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus un fiziskās drošības pasākumus.
    9.3. LFF attiecībā uz datu subjektiem neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.

10. Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
    10.1. Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, t.i., rakstiski, un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
    10.2. Atsaucot datu apstrādes piekrišanu, kas dota, lai piedalītos LFF organizētajās izlozēs (loterijās), persona vairs nepiedalās izlozē (loterijā) un nevar laimēt balvu (laimestu).
   10.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

11. Piekļuve personas datiem un citas datu subjektu tiesības
    11.1. Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
    11.2. Personai ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību (ja tam ir tiesisks pamats un tas ir tehniski iespējams). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl personas datu apstrāde neizriet no LFF pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar normatīvajiem tiesību aktiem.
    11.3. Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu kādā no šiem veidiem:
1) rakstveida formā klātienē LFF birojā Grostonas ielā 6B, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
2) elektroniskā pasta veidā, pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
    11.4. Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, LFF pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem. LFF atbildi personai nosūta rakstiski pa pastu uz viņa norādīto adresi vai elektroniski uz personas norādīto e-pastu, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.
    11.5. LFF nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem un personas pamatotu iebildumu gadījumā veic darbības konstatētu trūkumu novēršanai. Personai ir tiesības vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

 

 

Jaunākās ziņas

Informējam, ka tīmekļa vietnē www.lff.lv tiek izmantotas sīkdatnes (cookies) konkrētiem mērķiem:
Mērķiem, lai uzlabotu jūsu apmeklēšānas pieredzi ikreiz, kad apmeklējat mūsu vietni www.lff.lv.
Mērķiem, kas sniedz mums informāciju par vietnes apmeklējumu un kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Lai uzzinātu vairāk, aicinām izlasīt LFF Sīkdatņu izmantošanas un Privātuma politiku.
Apstiprinot noteikumus, jūs apstiprināt, ka piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanas politikai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot sava pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīktdatnes.

ES APSTIPRINU