1. Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi:

 • 1.1. LFF – Biedrība “Latvijas Futbola federācija”;
 • 1.2. Rīkotājs – biedrība “Latvijas Futbola federācija” jeb jebkura fiziska vai juridiska persona, kuru LFF ir deleģējusi plānot un organizēt publisku pasākumu, un kurai ir saistoši Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti, kā arī LFF iekšējie izdotie normatīvie akti;
 • 1.3. Pasākums – Rīkotāja plānots un organizēts svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums neatkarīgi no norises vietas īpašuma piederības;
 • 1.4. Pasākuma norises teritorija  – šo noteikumu izpratnē jebkura vieta, kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskai vai juridiskai personai un kurā pasākumu organizē Rīkotājs;
 • 1.5. Kārtības uzturētāji – Valsts policija vai pašvaldības policija, kā arī juridiskā persona, kurai izsniegta licence apsardzes darbības veikšanai un ar kuru Rīkotājs ir noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības, kā arī ugunsdrošības prasību izpildi pasākuma laikā, vai Rīkotāja norīkotas personas, kas pasākuma laikā gādā par sabiedriskās kārtības, drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;
 • 1.6. Biļete – papīra formas biļete vai ielūgums, elektroniskā biļete, aproce vai cita veida atpazīšanas zīme, kas dod tās turētājam tiesības apmeklēt Pasākumu;
 • 1.7. Biļešu tirgotājs – Persona, kas ir tiesīga pārdot Biļetes uz Pasākumu;
 • 1.8. Apmeklētājs – jebkura persona, kas vēlas apmeklēt Pasākumu vai apmeklē Pasākumu;
 • 1.9. Noteikumi – šie noteikumi.

2. Vispārīgie noteikumi

 • 2.1. Noteikumu mērķis ir nodrošināt LFF organizēto publisko pasākumu netraucētu un drošu norisi;
 • 2.2. Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likumu ”Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums”, Latvijas Republikā, LFF, Eiropas Futbola asociāciju savienībā un Starptautiskā Futbola federāciju asociācijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • 2.3. Iegādājoties Biļetes un/vai, ienākot vai, mēģinot ienākt Pasākuma norises teritorijā, tiek pieņemts, ka Apmeklētājs ir iepazinies un apņēmies ievērot šos Noteikumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvos aktus.
 • 2.4. Pasākuma laikā var tikt veikta filmēšana un fotografēšana no Rīkotāja vai citu tam pilnvaroto personu puses. Iegādājoties Biļeti uz Pasākumu un/vai apmeklējot Pasākuma norises vietu, Apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos, visas tiesības uz šādu materiālu un tā izmantošanu pieder Rīkotājam vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai. Šādu materiālu Rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos, piemēram, DVD izdošanā, bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto Apmeklētājam.
 • 2.5. Pasākuma norises teritorijā ir aizliegts veikt jebkādu komercdarbību bez iepriekšēja rakstiska saskaņojuma ar LFF.

3. Ieejas biļetes, ielūgumi un abonementi

 • 3.1. Biļetes var būt papīra formā, elektroniskā formā (svītrkods mobilajās ierīcēs), kā aproces vai jebkurā citā formā, kas var tikt ieviests laika gaitā, lai nodrošinātu Apmeklētāju tiesības apmeklēt Pasākumu. Pēc to iegādes Biļetes nevar tikt anulētas vai samainītas citādi kā vien saskaņā ar šiem Noteikumiem vai saskaņā ar Biļešu tirgotāja, no kura Biļetes tiek iegādātas, noteikumiem. Biļetes atbilstība tikai pēc augstāk minētās formas nenozīmē, ka Apmeklētājs automātiski tiek pielaists Pasākuma apmeklēšanai, papildus nepieciešams konstatēt arī Biļetes derīgumu jeb Biļetes uzrādītāja tiesības apmeklēt konkrēto Pasākumu ar konkrēto Biļeti.
 • 3.2. Tikai personas, kurām ir derīgas Biļetes, tiks ielaistas uz Pasākumu. Biļetēm ir jāatrodas pie Apmeklētāja visā Pasākuma laikā un visā apmeklējuma laikā. Apmeklētājam ir jāglabā Biļetes drošībā.
 • 3.3. Apmeklētāja biļete var tikt atzīta par nederīgu, ja tā ir bojāta, saplēsta, izmainīta (saķēpāta, saburzīta, aplieta, no tās ir noplēsta daļa u.tml.). Noplēšot fiziskās biļetes pasakni, tā kļūst nederīga. Biļetes netiks atjaunotas, ja tās ir pazaudētas vai nozagtas. LFF, Rīkotājs un Biļešu tirgotājs neuzņemas atbildību par Biļetes nozaudēšanu vai zādzību.
 • 3.4. Īpašumā vai valdījumā esoša Biļete nedod nekādas tiesības jebkādā veidā izmantot, mainīt, kopēt vai kā citādi rīkoties ar jebkuru simbolu, preču zīmi, logotipu un/vai jebkādu ar autortiesībām aizsargātu intelektuālo īpašumu, kas attēlots uz šīs biļetes vai tiek izmantots saistībā ar Pasākumu. Biļetes nedrīkst izmantot reklāmām, konkursiem, derībām vai citos komerciālos nolūkos bez LFF iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
 • 3.5. Katra Biļete nodrošina Apmeklētāju ar tiesībām atrasties noteiktā sēdvietā vai stāvvietu zonā atbilstoši Biļetes vērtībai un Biļetē norādītajai zonai vai sēdvietai. Rīkotājs patur tiesības nodrošināt alternatīvas sēdvietas, ja organizatorisku vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt Apmeklētāja atrašanos sēdvietās vai zonās, kas norādītas uz Biļetes. Pie šādiem apstākļiem Rīkotājs darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu Apmeklētājam līdzvērtīgas pēc vērtības vietas, un šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Rīkotājs ir izpildījis savas saistības pret Apmeklētāju, un tas nevar celt jebkāda veida prasības vai pretenzijas pret LFF un/vai Rīkotāju.
 • 3.6. Rīkotājam ir tiesības izvēlēties Biļešu tirgotāju, kas veic ieejas biļešu tirdzniecību uz Pasākumu.
 • 3.7. Rīkotājs var atteikt iekļūšanu Pasākuma norises vietā, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka biļetes, kas tiek uzrādītas, ir pirktas no nepilnvarotiem biļešu tirgotājiem vai citiem neatļautiem avotiem, kā arī tad, ja tās ir kopētas vai kā savādāk pavairotas.
 • 3.8. Rīkotājs var atteikt iekļūšanu Pasākuma norises vietā, ja pēc Rīkotāja uzskata Apmeklētājs ir pārmērīgā reibuma stāvoklī vai var nonākt pārmērīgā alkohola reibuma stāvoklī.
 • 3.9. Atkārtota ieeja pasākuma teritorijā ar iepriekš izmantotu biļeti, ielūgumu vai abonementu ir kategoriski aizliegta.
 • 3.10. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.255 , „Noteikumi par distances līgumu”. Atteikuma tiesību izmantošana, punktā: 22.12. tiek noteikts, ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja - līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem, preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā; ,tāpēc lietotāja nopirktās biļetes netiek uzpirktas atpakaļ.

4. Apmeklētāju pienākumi

 • 4.1. Ievērot šos Noteikumus.
 • 4.2. Atskanot evakuācijas paziņojumam vai aicinājumam evakuēties, atstāt pasākuma norises vietu pa tuvāko evakuāciju ceļu sekojot norādēm vai Kārtības uzturētāju norādījumiem.
 • 4.3. Nekavējoties ziņot pasākuma Rīkotājiem, Kārtības uzturētajiem par pamanītiem aizdomīgiem priekšmetiem, ugunsgrēka un piedūmojuma pazīmēm, likumpārkāpumiem un citiem drošības apdraudējumiem.
 • 4.4. Iekļūšanai norobežotajās pasākuma zonās uzrādīt atbilstoša parauga caurlaidi.

5. Drošības noteikumi

 • 5.1. Apmeklētājam, lai iekļūtu Pasākuma norises vietā, ir jāuzrāda derīga Biļete. Jebkuram Apmeklētājam pēc pieprasījuma ir jāvar uzrādīt derīgu Biļeti. Nespēja uzrādīt Biļeti var būt par iemeslu Apmeklētāja izraidīšanai no Pasākuma norises vietas.
 • 5.2. Personīgas mantas apskate ir priekšnosacījums iekļūšanai Pasākuma norises vietā, tā tiek veikta, lai nodrošinātu Apmeklētāju drošību, atrodoties Pasākuma norises vietā. Kārtības uzturētāji drīkst apskatīt gan apģērbu, gan somas un to saturu, gan citas lietas, kas tiek noteiktas pēc Rīkotāja pamatotiem ieskatiem, gan pie ienākšanas Pasākuma norises vietā, gan izejot no tās.
 • 5.3. Apmeklētāji ir atbildīgi par savu īpašumu, kamēr tie atrodas Pasākuma norises vietā. Ne LFF, ne Rīkotājs nenes nekādu atbildību par īpašumu, kas ir nozaudēts, nozagts vai bojāts Pasākuma laikā. Jebkādas lietas, kas tiek atstātas pie ieejas/izejas vai Kārtības uzturēšanas personāla, ir paša Apmeklētāja atbildība.
 • 5.4. Pasākumu apmeklēšana ar dzīvniekiem nav atļauta.
 • 5.5. Apmeklētājiem var tikt liegta iekļūšana Pasākuma norises vietā, vai tas var tikt izraidīts no Pasākuma bez jebkādas kompensācijas, ja Apmeklētājs atsakās punktā 5.6. minētās aizliegtās lietas atstāt ārpus Pasākuma norises teritorijas vai arī Apmeklētājs nepiekrīt personīgo mantu apskatei, kā arī tad, ja Kārtības uzturētāja pamatotā ieskatā Apmeklētāja uzvedība:

5.5.1. rada riskus savai un citu Pasākuma apmeklētāju veselībai un drošībai;
5.5.2. ietekmē citu apmeklētāju iespējas netraucēti vērot Pasākumu;
5.5.3. ietekmē Pasākuma gaitu;
5.5.4. var bojāt vai bojā Pasākuma norises vietas vai Rīkotāja īpašumu;
5.5.5. pārkāpj normatīvos aktus;
5.5.6. pārkāpj šos Noteikumus vai citus noteikumus, kas jāievēro Pasākuma laikā, piemēram, neievēro Pasākuma norises vietā noteiktus ierobežojumus

–iekļūšanu spēles laukumā vai Apmeklētājiem aizliegtās un slēgtās telpās;
–stāvēšanu evakuācijas ceļos;
–kāpšanu uz Pasākuma norises vietas struktūrelementiem;
–priekšmetu vai vielu mešanu uz spēles laukumu vai pūlī, vai kādam citam apmeklētājam;
–smēķēšanu neatļautā vietā.

 • 5.6. Pasākuma teritorijā ir aizliegts ienest:

5.6.1. visa veida ieročus un pašaizsardzības ierīces;
5.6.2. dūmu sveces vai jebkurus sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus;
5.6.3. ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas vielas;
5.6.4. viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas;
5.6.5. radioaktīvus materiālus;
5.6.6. narkotikās un psihotropās vielas;
5.6.7. profesionālo foto un video tehniku (ar noņemamiem objektīviem);
5.6.8. lāzeriekārtas;
5.6.9. lielgabarīta lietas vai somas (izmērs lielāks par 5 litri);
5.6.10. skaņas pastiprināšanas ierīces, taures, svilpes, bungas u.tml. (izņemot ar LFF rakstisku saskaņojumu);
5.6.11. radio raidītājus;
5.6.12. karogus vai plakātus, kuru ienešana pasākuma teritorijā iepriekš nav saskaņota ar LFF (izņemot spēlējošu komandu valsts karogus, kas nav lielāki par 2m x 1,5m);
5.6.13. karogus ar jebkura cita materiāla kātiem izņemot plastmasu, vai ja plastmasas kāts garumā pārsniedz 1,5 m;
5.6.14. visa veida dzērienus un ēdienus (neatkarīgi no to iepakojuma);
5.6.15. papīra ruļļus;
5.6.16. lidojošus priekšmetus (radio vadāmi, bezpilota objekti u.c.);
5.6.17. sporta inventāru (bumbas u.c.);
5.6.18. jebkuru citu objektu, kas pēc Rīkotāja domām, var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem Apmeklētājiem vai Pasākumam.

 • 5.7. Pasākuma teritorijā aizliegts lietot atribūtiku un transparentus vai izmantot skandēšanu, izsaucienus un žestus, kas izraisa sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu naidu, kā arī norāda uz sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu pārākumu.
 • 5.8. Pasākuma teritorijā aizliegts atrasties ejās, uz kāpnēm, radīt šķēršļus skatītāju un dalībnieku kustībai, kāpt uz krēsliem, lēkāt, sarīkot prettiesisku darbību imitāciju, atrodoties tribīnēs, rāpties uz norobežojumiem, margām, apgaismes ierīcēm, mastiem, nesošajām konstrukcijām, radīt kaitējumu sporta būves un skatītāju īpašumam, kā arī iziet uz spēles laukumu.
 • 5.9. Pasākuma teritorijā aizliegts rīkot jebkādas politiskas akcijas.
 • 5.10. Pasākuma teritorijā aizliegts izmantot tādas apģērba detaļas, citus priekšmetus un uzvedības metodes, kas aizsedz pasākuma apmeklētāja seju.
 • 5.11. Apmeklētājam jāievēro, ka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem bērns, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu nakts laikā (laiks no pulksten 22:00 līdz pulksten 6:00) nedrīkst atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes.
 • 5.12. Apmeklētāju pasākumu noteikumu pārkāpumu gadījumos LFF ir tiesības vērsties tiesību sargājošās iestādēs un tiesā.

6. Pasākuma norises noteikumi

 • 6.1. LFF neuzņemas atbildību par pasākuma teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pilnu atbildību par pasākuma teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti uzņemas konkrētais pakalpojuma sniedzējs vai preces pārdevējs.
 • 6.2. LFF neuzņemas atbildību par traumām, kuras Apmeklētāji guvuši pasākuma laikā, un apmeklētāju personīgo mantu bojājumiem, pazudušām vai nozagtām mantām.
 • 6.3. Pasākuma apmeklētājam ir pienākums ievērot arī tos noteikumus un prasības, kas nav minētas šajos pasākuma noteikumos, bet kurus LFF dara zināmus pasākuma norises laikā.
 • 6.4. LFF nenes atbildību par Kārtības uzturētāja personālu, tā lēmumiem vai rīcību. Sūdzību vai neskaidrību gadījumos jāgriežas pie attiecīgās institūcijas vai uzņēmuma vadības.

7. Noslēguma noteikumi

 • 7.1. Pasākuma biļetes iegāde un atrašanās pasākuma teritorijā ir apliecinājums ka pasākuma ieejas dokumenta īpašnieks ir iepazinies un piekrīt šiem noteikumiem.

Jaunākās ziņas

Informējam, ka tīmekļa vietnē www.lff.lv tiek izmantotas sīkdatnes (cookies) konkrētiem mērķiem:
Mērķiem, lai uzlabotu jūsu apmeklēšānas pieredzi ikreiz, kad apmeklējat mūsu vietni www.lff.lv.
Mērķiem, kas sniedz mums informāciju par vietnes apmeklējumu un kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Lai uzzinātu vairāk, aicinām izlasīt LFF Sīkdatņu izmantošanas un Privātuma politiku.
Apstiprinot noteikumus, jūs apstiprināt, ka piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanas politikai. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot sava pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīktdatnes.

ES APSTIPRINU