Latvijas Futbola federācijas (LFF) Apelācijas komiteja (AK) trešdien, 17. martā, izskatīja biedrības FC "Noah Jurmala" sūdzību par 2021. gada 12. marta Disciplinārlietu komitejas (DK) lēmumu Nr. 2021/07 un lēma neapturēt konkrēto DK lēmumu.

AK lēmumu balstīja šādos lietas apstākļos:

  • Disciplinārlietu komiteja ar 2021. gada 12. marta lēmumu Nr. 2021/07 nolēma atsaukt biedrībai "FC Noah Jurmala" piešķirto LFF-A licenci dalībai 2021. gada Latvijas Virslīgas čempionātā.
  • Biedrība "FC Noah Jurmala" iesniegusi sūdzību par Disciplinārlietu komitejas 2021. gada 12. marta lēmumu N3. 2021/07. Biedrība lūdz izskatīt jautājumu steidzamības kārtībā.
  • Saskaņā ar biedrības "Latvijas Futbola federācija" juridisko institūciju nolikuma 3.2 punktu attiecīgā Komiteja izskata lietu un pieņem attiecīgo lēmumu 30 dienu laikā pēc šim nolikumam atbilstoši noformēta iesnieguma saņemšanas. Izņēmuma gadījumā, ja tas nepieciešams saistībā ar apstākļu noskaidrošanu, papildu informācijas iegūšanu vai citiem pamatotiem apstākļiem, kas Komitejai liedz pieņemt lēmumu šajā nolikuma punktā norādītajā termiņā, Komitejas priekšsēdētājs ir tiesīgs pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu, par to attiecīgi paziņojot iesnieguma iesniedzējam. Savukārt nolikuma 7.4.punkts noteic, ka apelācijas sūdzības iesniegšana neaptur pārsūdzētā lēmuma darbību, ja vien Apelācijas komiteja nav lēmusi pretēji, par to attiecīgi paziņojot iesniedzējam.
  • Biedrība "FC Noah Jurmala" nav lūgusi apturēt Disciplinārlietu komitejas lēmumu Nr. 2021/07.
  • Latvijas Futbola federācijas Apelācijas komiteja atzīst, Latvijas Futbola federācijas normatīvie akti neparedz Latvijas Futbola federācijas Apelācijas komitejai pēc savas iniciatīvas lemt par pārsūdzētā lēmuma darbības apturēšanu. Vienlaikus Latvijas Futbola federācijas Apelācijas komiteja atzīst, ka no vispārējiem tiesību principiem izriet, ka iespēju sniegt pagaidu aizsardzību saista tieši ar pieteikuma pirmšķietamu pamatotību, proti, ir jāpastāv atbilstībai starp pārbaudei nodot prasījumu (tātad attiecīgi iespējamo lēmumu) un pagaidu aizsardzības apjomu. Pagaidu aizsardzības līdzekļi ir attaisnojami, ciktāl tie ir vērsti tieši uz nākotnē sagaidāmo spriedumu. Apelācijas komitejai ir jāvērtē pārsūdzētā lēmuma pirmšķietams prettiesiskums un būtiska kaitējuma iespējamība.
  • Apelācijas komiteja pirmšķietami neredz pamatu atzīt pārsūdzēto lēmumu par prettiesisku. Ir nepamatots biedrības "FC Noah Jurmala" arguments apelācijas sūdzībā, ka investors vienpusēji atteicies no ziedojuma līguma izpildes, jo lietas materiālos atrodas 2021. gada 15. februāra vienošanās starp biedrību "FC Noah Jurmala" un Bagrat Gazaryan par ziedojuma līguma izbeigšanu.
  • Apelācijas komiteja pirmšķietami neredz pamatu apšaubīt Latvijas Futbola federācijas Klubu licencēšanas finanšu eksperta U. Mālmaņa atzinumu, ka biedrība "FC Noah Jurmala" neatbilst klubu licencēšanas finanšu kritērijiem.
  • Apelācijas komiteja pirmšķietami neatrod pamatu uzskatīt, ka Disciplinārlietu komiteja nevarēja lemt par licences atsaukšanu, jo Latvijas Futbola federācijas Klubu licencēšanas noteikumu 7. paragrāfs noteic, ka sankcijas par pārkāpumiem licencēšanas procesa un licencēšanas sezonas laikā licences pretendentiem/licences saņēmējiem piemēro Latvijas Futbola federācijas Disciplinārlietu komiteja. Atbilstoši Latvijas Futbola federācijas Klubu licencēšanas noteikumu 3. paragrāfam licencēšanas sezona sākusies vismaz 2021. gada 3. februārī.
  • Biedrība "FC Noah Jurmala" nav norādījusi un nav pamatojusi tai ar licences atsaukšanu radītā kaitējuma būtiskumu.

Ņemot vērā minēto, Latvijas Futbola federācijas Apelācijas komiteja nolēma neapturēt 2021. gada 12. marta Disciplinārlietu komitejas lēmumu Nr. 2021/07.

Lēmums nav pārsūdzams.