Saskaņā ar Latvijas Futbola federācijas (LFF) Disciplinārlietu komitejas lēmumu FK "Kalupe" komandai piemēroti tehniskie zaudējumi deviņās šīs sezonas spēlēs "Altero.lv LIIGA" čempionātā.

Attiecīgais lēmums maina situāciju turnīra kopvērtējuma tabulā, kurā iepriekš FK "Kalupe" komanda atradās otrā posma otrajā vietā un sākotnēji bija ieguvusi ceļazīmi uz "Optibet" Nākotnes līgu. Atjaunotā kopvērtējuma tabula tiek apkopota.

LFF Disciplinārlietu komitejas lēmums pieejams zemāk.

---

Rīgā, 2023. gada 24. oktobrī

LFF Disciplinārlietu komitejas sēdes protokols Nr. DK 23/-52

Piedalās:
Komitejas locekļi: J. Tverjanoviča-Bore, J. Pavlovskis, A. Čapulis, Ē. Pļuta, R. Grīnbergs.
Komitejas sekretārs: A. Saļņikovs. 

1. Par š.g. 19. oktobra iesniegumu par FK "Kalupe" spēlētāju Roman Korzhenko

LFF Disciplinārlietu komitejā ir saņemts š.g. 19. oktobra "Altero.lv LIIGA" atsevišķu futbola klubu iesniegums, kurā ir norādīts, ka FK "Kalupe" spēlētājs R. Korzhenko 2023. gada sporta sezonas ietvaros ir piedalījies LFF organizētajās sacensībās trīs dažādos futbola klubos - "Rēzekne", BFC "Daugavpils" un FK "Kalupe" -, kas, viņuprāt, ir LFF reglamenta par spēlētāju statusu un pārejām (turpmāk - LFF SSP reglaments) p.3.1.6. pārkāpums, jo minētais punkts nosaka, ka spēlētājs vienas sporta sezonas ietvaros var piedalīties spēlēs ne vairāk kā divu dažādu klubu ietvaros.

LFF DK, iepazīstoties ar:

 • a) 2023. gada 19. oktobra "Altero.lv LIIGA" klubu iesniegumu;
 • b) 2023. gada 23. oktobra BFC "Daugavpils" paskaidrojumiem;
 • c) 2023. gada 23. oktobra FK "Kalupe" paskaidrojumiem;
 • d) 2023. gada 22. oktobra izrakstu no LFF COMET sistēmas ar spēlētāja R. Korzhenko 2023. gada sporta sezonas spēļu uzskaitījumu,

secina sekojošo:

1. "Altero.lv LIIGA" klubu iesniegums ir iesniegts saskaņā ar LFF Juridisko institūciju nolikuma un lietu izskatīšanas kārtības p. 6.1., kas paredz, ka viens no Disciplinārlietu komitejas uzdevumiem ir izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par LFF reglamentu pārkāpumiem. Ir veikta arī minētā nolikuma p.4.1.1. paredzētā drošības naudas iemaksa 150 EUR apmērā. Līdz ar to ir izpildīti nepieciešamie LFF Juridisko institūciju nolikumā minētie nosacījumi un iesniegums ir piekritīgs izskatīšanai LFF DK;

2. Lai varētu konstatēt, vai, piesakot spēlētāju Roman Korzhenko FK "Kalupe" sastāvā ir pārkāpts LFF reglamenta par spēlētāju statusu un pārejām p.3.1.6., LFF DK iepazinās ar izrakstu no LFF COMET sistēmas, kurā ir redzams, ka Roman Korzhenko 2023.gada sporta sezonā ir bijis reģistrēts sekojošos klubos:

- "Optibet" Nākotnes līgā – "Rēzekne" sastāvā (piedalījās spēlēs, sākot no 08.04.2023);
- "Dali Dali" 3. līgas čempionātā – BFC "Daugavpils-2" sastāvā (piedalījās spēlēs, sākot no 21.05.2023);
- "Altero.lv LIIGA" – FK "Kalupe" sastāvā (piedalījās spēlēs, sākot no 22.07.2023).

Ņemot vērā minēto, LFF DK ieskatā var viennozīmīgi secināt, ka tieši FK "Kalupe" 2023. gada sporta sezona laikā bija trešais klubs, kura sastāvā spēlētājs R. Korzhenko piedalījās LFF organizēto sacensību spēlēs.

3. Atbildot uz š.g. 20. oktobra LFF DK paskaidrojuma pieprasījumu, FK "Kalupe" savos š.g. 23. oktobra paskaidrojumos norāda, ka kluba ieskatā saskaņā ar 2023.gada 4. jūlija spēlētāja stažēšanās līguma, kas tika noslēgts starp biedrību "Futbola centrs Daugavpils "(BFC "Daugavpils") un FK "Kalupe", 4. punktu Roman Korzhenko paliek reģistrēts BFC "Daugavpils". Tādējādi kluba ieskatā Roman Korzhenko kā spēlētājs nav reģistrēts FK "Kalupe".

LFF DK vērš uzmanību, ka LFF SSP reglamenta p.3.1.4. nosaka, ka futbolists vienlaicīgi var būt reģistrēts tikai vienā futbola klubā. Savukārt LFF SSP reglamenta p.3.1.5. nosaka, ka, ierobežojot p.3.1.4., futbolistam ar stažiera reģistrāciju ir tiesības spēlēt citā futbola klubā, kas piedalās augstāka ranga sacensībās. Tādējādi, neskatoties uz to, ka spēlētājs paliek reģistrēts BFC "Daugavpils", arī p.3.1.5. minētā stažiera reģistrācija ir uzskatāma par spēlētāja reģistrāciju LFF SSP reglamenta izpratnē. Papildus tam saskaņā ar 2023. gada "Altero.lv LIIGA" čempionāta reglamenta p. 4.1. čempionātā var piedalīties tikai reģistrēti spēlētāji. Turklāt spēlētājs fiziski piedalījās spēlē, izejot laukumā.

4. Savos š.g. 23. oktobra paskaidrojumos FK "Kalupe" norāda, ka LFF SSP reglamenta 3.1.4. punkts nosaka, ka futbolists vienlaicīgi var būt reģistrēts tikai vienā futbola klubā, bet. 3.1.6. punkts nosaka, ka vienas sporta sezonas laikā futbolists var būt reģistrēts ne vairāk kā trīs dažādos futbola klubos, bet vienas sporta sezonas laikā futbolists var iziet laukumā ne vairāk kā divos dažādos futbola klubos, līdz ar to FK "Kalupe" ieskatā LFF reglamentā par spēlētāju statusu un pārejām nav korekti definēts futbolistu reģistrācijas skaits dažādos futbola klubos.

Šāds kluba arguments nav pamatots, jo LFF SSP reglamenta p.3.1.4. nosaka, ka futbolists vienlaicīgi var būt reģistrēts tikai vienā futbola klubā, līdz ar to LFF DK ieskatā nav saskatāmas pretrunas starp LFF SSP reglamenta p.3.1.4. un p.3.1.6.

5. Savos š.g. 23. oktobra paskaidrojumos FK "Kalupe" norāda, ka spēlētāja R. Korzhenko reģistrācija FK "Kalupe" tika apstiprināta arī no LFF puses, līdz ar to kluba ieskatā FK "Kalupe" nav pārkāpis LFF reglamentus attiecībā uz spēlētāja dalību "Altero.lv LIIGA" turnīrā.

Šāds kluba arguments vērtējams kritiski, jo saskaņā ar LFF SSP reglamenta p.3.1.6. spēlētājs ir tiesīgs būt reģistrēts ne vairāk kā trīs dažādos futbola klubos, līdz ar to reģistrācijas apstiprinājums no LFF puses nevar tikt vērtēts kā LFF SSP reglamenta neievērošana no LFF puses. Tāpat šis reģistrācijas apstiprinājums nevar būt uzskatāms par automātisku atļauju spēlētājām spēlēt (izejot laukumā) no LFF puses, jo lēmumu par spēlētāja iekļaušanu spēles protokolā un izlaišanu laukumā LFF COMET sistēmā veic futbola klubs, šajā gadījumā – FK "Kalupe".

6. LFF DK, izskatot BFC "Daugavpils" paskaidrojumus, kā arī iepazīstoties ar LFF COMET sistēmā pieejamo spēlētāja reģistrācijas vēsturi un spēļu sarakstu, konstatē, ka BFC "Daugavpils" komandas sastāvā spēlētājs piedalījās tajā laika periodā, kad joprojām bija reģistrēts divos dažādos futbola klubos, kas saskaņā ar LFF SSP reglamenta p.3.1.6. ir atļauts.

7. Saskaņā ar LFF SSP reglamenta vispārējo noteikumu 3.1.6. punktu vienas sporta sezonas laikā futbolists var būt reģistrēts ne vairāk kā trīs dažādos futbola klubos, bet vienas sporta sezonas laikā futbolists var iziet laukumā ne vairāk kā divos dažādos futbola klubos. Šis noteikums ir vispārīgs un attiecas uz visiem LFF reģistrētajiem futbolistiem neatkarīgi no reģistrācijas veida, tajā skaitā uz futbolistiem, kuri reģistrēti futbola klubā uz stažēšanās līguma pamata. Tikai šādā veidā var tikt ievērots sportiskās integritātes, stabilitātes un godīguma princips sacensībās, paredzot visiem sacensību dalībniekiem vienādus noteikumus, tiesības un pienākumus.

LFF SSP reglamenta 7.5. punktā ir noteikts regulējums attiecībā uz spēlētāju stažēšanos, taču spēlētāja - stažiera tiesības piedalīties noteiktajās sacensībās "Dali Dali" 3. līgas kluba sastāvā tiek ierobežotas  saskaņā ar LFF SSP reglamenta 3.1.6. punktu. Līdz ar to atsevišķs regulējums šī reglamenta 7.5. punktā nav nepieciešams.

8. Lietā nav strīds, ka spēlētājs 2023. gada sezonā piedalījās trijos čempionātos, faktiski izejot laukumā un spēlējot. To apstiprina gan FK "Kalupe", gan informācija LFF COMET sistēmā. Piesakoties sacensībām noteiktajā kārtībā, sportistam (individuālajos sporta veidos) un klubam (komandu sporta veidos) jāatbilst vienotiem nacionālajā līmenī izvirzītājiem kritērijiem. LFF SSP reglamenta 3.1.6. punkta pārkāpums no kluba puses dod klubam nepamatotas priekšrocības pār citiem sacensību dalībniekiem, kā arī tiešā veidā varēja ietekmēt situāciju turnīra tabulā - gan tos klubus, kuri cīnās par iekļūšanu "Optibet" Nākotnes līgā, gan arī iespējamos pārspēļu dalībniekus.

9. Pie šādiem apstākļiem secināms, ka FK "Kalupe" spēlētājam Roman Korzhenko nebija tiesības piedalīties "Altero.lv LIIGA" sacensībās, tādējādi viņš ir atzīstams par "neatļautu" spēlētāju. Konkrētajā gadījumā FK "Kalupe" rīcības rezultātā, laukumā izlaižot neatļautu spēlētāju, kuram nebija tiesības piedalīties "Altero.lv LIIGA" čempionātā, ir pārkāpts sacensību integritātes princips un citu sacensību dalībnieku tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi.

10. LFF Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1. p. 5.13. punkts noteic, ka 2. līgas, 3. līgas (sākot no 2. posma) un Jaunatnes čempionātā komandai ieskaita zaudējumu ar 0:3 un piešķir naudas sodu par diskvalificēta, čempionāta pieteikumā vai spēles protokolā neiekļauta spēlētāja piedalīšanos spēlē, federācijas sagatavoto spēlētāju limita neievērošanu vai spēlētāja pieteikšanu/iekļaušanu spēles protokolā, pārkāpjot starptautisko spēlētāju pāreju noteikumus un 2. līgas čempionāta reglamenta p.4.7.2. neievērošana.

LFF DK, nosakot sankcijas par tāda spēlētāja dalību LFF organizētajās sacensībās, kurš nebija tiesīgs tajās piedalīties (vai arī nebija tiesīgs piedalīties konkrētās komandas sastāvā), un pielietojot teleoloģisko un sistēmisko tiesību normu iztulkošanas metodi, konstatē futbola kluba - LFF sacensību dalībnieka - visaptverošu atbildību par spēlēm, kurām šāds spēlētājs tika pieteikts. Papildus tam 2023. gada "Altero.lv LIIGA" čempionāta reglamenta 4.3. punkts, kas noteic, ka klubs ir atbildīgs par LFF apstiprināto reglamentu prasību ievērošanu, tikai pastiprina kluba atbildību par LFF SSP reglamenta 3.1.6. punkta un LFF Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1. p. 5.13. pārkāpumu.

11. Līdz ar to tiesību norma, pēc kuras vadījās LFF DK, ieskaitot komandai tehnisko zaudējumu gadījumos, kad laukumā devās futbolists bez spēles tiesībām, ir samērīgs un pārkāpumam atbilstošs sods, kas veicina sacensību integritātes principa un sacensību dalībnieku tiesību uz vienlīdzīgu attieksmi aizsargāšanu.

12. Ievērojot norādītos apsvērumus, LFF DK atzīst, ka, iekļaujot R. Korzhenko spēles protokolos dalībai "Altero.lv LIIGA" čempionātā FK "Kalupe" sastāvā tad, kad spēlētājs pirms tam bija piedalījies spēlēs divu citu futbola klubu sastāvā, ir pārkāpts LFF SSP reglamenta p.3.1.6. un ir konstatējams LFF Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1. p. 5.13. noteiktais pārkāpums, un vienbalsīgi nolemj:

 • Ieskaitīt FK "Kalupe" zaudējumus ar rezultātu 0:3 sekojošās 2023. gada "Altero.lv LIIGA" spēlēs (Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1 p.5.13., p.15., Disciplinārā reglamenta p.1.4., p.1.6. i):

  - 22. jūlija spēle FK "Kalupe" – FK "Salaspils";
  - 30. jūlija spēle Jēkabpils SC – FK "Kalupe";
  - 5. augusta spēle FK "Kalupe" – FK "Staiceles Bebri";
  - 12. augusta spēle Augšdaugavas NSS – FK "Kalupe";
  - 27. augusta spēle JDFS "Alberts-2" – FK "Kalupe";
  - 2. septembra spēle FK "Kalupe" – FK PPK/"Betsafe";
  - 10. septembra spēle FK "Kalupe" – FS "Jelgava-2";
  - 16. septembra spēle Mārupes SC – FK "Kalupe";
  - 30. septembra spēle FK "Kalupe" – JDFS "Alberts-2".