Latvijas Futbola federācijas (LFF) Disciplinārlietu komiteja, izvērtējot situāciju, kas skar izmaiņas FC "Noah Jurmala" klubā un šo izmaiņu radītās sekas, secinājusi, ka klubs neatbilst vairākiem LFF Klubu licencēšanas noteikumu kritērijiem, tajā skaitā obligātajiem, kas ir nepieciešami, lai tas saglabātu LFF-A licenci dalībai 2021. gada "Optibet" Virslīgas čempionātā. Līdz ar to klubam piešķirtā licence ir atsaukta, kas nozīmē, ka virslīgas jaunajā sezonā spēkiem mērosies astoņas komandas.

Izrietot no pieņemtā lēmuma, tuvākajā laikā tiks atjaunots virslīgas čempionāta kalendārs un cita saistošā informācija.

PILNS LFF DK LĒMUMS:

Rīgā, 2021. gada 12. martā

LFF Disciplinārlietu komitejas sēdes protokols Nr. 2021/07

Piedalās:
Komitejas locekļi: J. Tverjanoviča-Bore, J. Pavlovskis, A. Čapulis, Ē. Pļuta, R. Grīnbergs.
Komitejas sekretārs: A.Saļņikovs.

1. Par FC "Noah Jurmala" atbilstību LFF Klubu licencēšanas noteikumiem

Iepazīstoties ar sekojošiem dokumentiem un faktiem:

  • 2021. gada 10. marta LFF klubu licencēšanas finanšu kritēriju eksperta atzinumu par FC "Noah Jurmala" šī brīža atbilstību klubu licencēšanas finanšu kritērijiem;
  • 2021. gada 9. marta vēstuli no FK "Dinamo Rīga" par to, ka no FC "Noah Jurmala" puses nav izpildīti 2021. gada 20. janvāra sadarbības līguma finansiālie nosacījumi;
  • Joprojām nav izpildīts LFF DK š.g. 28. janvāra lēmums attiecībā uz finansiālo saistību nokārtošanu ar Ilūkstes NSS, pamatojoties uz 2020. gada 14. janvāra sadarbības līgumu starp FC "Noah Jurmala" un Ilūkstes NSS;
  • 2021. gada 11. marta Tukuma Sporta skolas vēstuli, kurā norādīts, ka Tukuma Sporta skola pārtrauc 2021. gada 21. janvāra īres līgumu starp Tukuma Sporta skolu un FC "Noah Jurmala";

LFF DK konstatē sekojošo:

1) Pamatojoties uz LFF Klubu licencēšanas noteikumu 9. paragrāfa 1. punktu, Klubu licencēšanas pretendentu iesniegto dokumentāciju attiecībā uz sporta, infrastruktūras, personāla un administratīvajiem, juridiskajiem un finanšu kritērijiem pārbauda katra no minētajiem kritērijiem eksperti, kuriem ir tiesības veikt nepieciešamās pārbaudes arī licencēšanas sezonas laikā, lai pārbaudītu klubu licencēšanas dokumentācijā norādītās informācijas patiesumu un kontrolētu nepieciešamo pasākumu plāna izpildi visos kritērijos;

2) Pamatojoties uz š.g. 10. marta LFF klubu licencēšanas finanšu kritēriju eksperta sniegto atzinumu, LFF DK konstatē, ka LFF ir saņemta š.g. 5. marta vēstule no FC "Noah Jurmala" armēņu investora, kurai pielikumā pievienots dokuments, kas apliecina, ka ar š.g. 15. februāri ir noslēgta vienošanās par š.g. 19. janvāra ziedojuma līguma starp FC "Noah Jurmala" un armēņu investoru izbeigšanu. Pēc LFF klubu licencēšanas finanšu kritēriju eksperta sniegtās informācijas, minētais līgums nodrošināja LFF Klubu licencēšanas 48. paragrāfa 5 b) punkta izpildi. Saskaņā ar LFF Klubu licencēšanas noteikumu 15. paragrāfa 3. punktu, 48. paragrāfa izpilde ir obligāta, lai licences pretendents varētu iegūt un sezonas laikā saglabāt LFF-A licenci dalībai Latvijas virslīgas čempionātā.

Papildus tam LFF DK konstatē, ka LFF klubu licencēšanas finanšu kritēriju eksperta atzinums satur norādi, ka š.g. 9. martā FC "Noah Jurmala" iesniegtie papildus dokumenti finanšu kritēriju izpildei un uzrādītie ienākumu avoti ir nesamērojami ar FC "Noah Jurmala" iesniegto 2021. gadā plānoto izdevumu pārskatu (nākotnes finanšu informāciju). Līdz ar to LFF Klubu licencēšanas finanšu kritēriju eksperts konstatē, ka FC "Noah Jurmala" šobrīd neatbilst LFF Klubu licencēšanas noteikumu 48. paragrāfa 1. punktam un 4. punktam;

3) Iepazīstoties ar 2021. gada 9. marta vēstuli no FK "Dinamo Rīga", LFF DK secina, ka no FC "Noah Jurmala" puses nav izpildīti 2021. gada 20. janvāra sadarbības līguma pielikuma Nr.1 finansiālie nosacījumi pret FK "Dinamo Rīga". Minētā sadarbības līguma noslēgšana bija viens no nosacījumiem, kurus izpildot, FC "Noah Jurmala" tika piešķirts akadēmijas līmeņa kluba statuss, lai FC "Noah Jurmala" kā LFF-A licences pretendents varētu nodrošināt LFF Klubu licencēšanas noteikumu 16. paragrāfa 3. punkta izpildi un atbilstoši LFF Jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikumam saņemt akadēmijas līmeņa kluba statusu. Saskaņā ar LFF Klubu licencēšanas noteikumu 15. paragrāfa 3. punktu, 16. paragrāfa izpilde ir obligāta, lai licences pretendents varētu iegūt un saglabāt LFF-A licenci dalībai Latvijas virslīgas čempionātā.

LFF DK ieskatā iepriekšminētā sadarbības līguma nosacījumu nepildīšana, kā arī FC "Noah Jurmala" šī brīža konstatētā neatbilstība citiem LFF Klubu licencēšanas noteikumu, tajā skaitā finanšu, kritērijiem rada nepārprotamu risku attiecībā uz to, ka FK "Dinamo Rīga" var izmantot sadarbības līguma p.6.2.2. paredzētās tiesības un atkāpties no sadarbības līguma. Sadarbības līguma p.6.2.2. paredz, ka līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja Akadēmija (FK "Dinamo Rīga") vai Klubs (FC "Noah Jurmala") nav izpildījis klubu licencēšanas prasības atbilstoši LFF noteikumiem;

4) LFF DK konstatē, ka nav izpildīti š.g. 28. janvāra un 10. marta LFF DK lēmumi attiecībā uz finansiālo saistību nokārtošanu ar Ilūkstes NSS, pamatojoties uz 2020. gada 14. janvāra sadarbības līgumu starp FC "Noah Jurmala" un Ilūkstes NSS. Pamatojoties uz LFF Klubu licencēšanas noteikumu 40. paragrāfu 1. a) punktu, lai panāktu atbilstību juridisko kritēriju prasībām, klubam ir jāiesniedz deklarācija dalībai LFF sacensībās un jāapliecina, ka klubs apņemas ievērot FIFA, UEFA un LFF statūtus, reglamentus un lēmumus, kā arī atzīst Lozannas Sporta arbitrāžas tiesas jurisdikciju, kā tas ir norādīts UEFA un LFF statūtu attiecīgajos paragrāfos.

FC "Noah Jurmala" minēto deklarāciju iesniedza š.g. 8. janvārī, taču sistemātiska LFF DK lēmumu neizpildīšana liecina par to, ka klubs ir pārkāpis minētās deklarācijas nosacījumus un LFF Klubu licencēšanas noteikumu 40. paragrāfu. Saskaņā ar LFF Klubu licencēšanas noteikumu 15. paragrāfa 3. punktu, 40. paragrāfa izpilde ir obligāta, lai licences pretendents varētu iegūt un sezonas laikā saglabāt LFF-A licenci dalībai Latvijas virslīgas čempionātā.

5) LFF DK ir iepazinusies ar š.g. 11. marta Tukuma Sporta skolas vēstuli, kurā norādīts, ka, izvērtējot Tukuma Sporta skolas futbola laukumu noslogojumu, 2021. gadā nav iespējams nodrošināt FC "Noah Jurmala" komandu nodarbības un spēles Tukuma Sporta skolas valdījumā esošajos futbola laukumos un Tukuma Sporta skola pārtrauc 2021. gada 21. janvāra īres līgumu starp Tukuma Sporta skolu un FC "Noah Jurmala". Līdz ar to var secināt, ka FC "Noah Jurmala" šobrīd nav izpildīts LFF Klubu licencēšanas noteikumu 22. paragrāfa 1. punkts, kas nosaka, ka klubam ir jābūt Latvijā pieejamam un LFF organizēto sacensību stadionu komisijas apstiprinātam atbilstošas kategorijas stadionam attiecīgajām klubu sacensībām.

Apkopojot iepriekšminēto LFF klubu licencēšanas ekspertu sniegto informāciju un papildus saņemtos dokumentus, LFF DK secina, ka šobrīd FC "Noah Jurmala" neatbilst vairākiem LFF Klubu licencēšanas noteikumu kritērijiem, tajā skaitā obligātajiem, kas ir nepieciešami, lai futbola klubs saglabātu LFF-A licenci dalībai 2021. gada Latvijas virslīgas čempionātā.

LFF DK vienbalsīgi nolemj:

  • Atsaukt FC "Noah Jurmala" piešķirto LFF-A licenci dalībai 2021. gada Latvijas virslīgas čempionātā (LFF Klubu licencēšanas noteikumu 7. paragrāfs, LFF Disciplinārā reglamenta pielikuma p.17).