2020. gada 10. decembrī
Rīga

LFF Disciplinārlietu komitejas sēdes protokols Nr. 2020/41

Piedalās:
Komitejas locekļi: J. Tverjanoviča-Bore, R.Grīnbergs, J. Pavlovskis, A. Čapulis, Ē. Pļuta.
Komitejas sekretārs: A. Saļņikovs.

1. Par š.g. 5.decembra "Riga FC" iesniegumu

LFF Disciplinārlietu komiteja 2020. gada 10. decembra sēdē, iepazīstoties ar biedrības "Riga Football Club" 2020. gada 5. decembra iesniegumu "Par Latvijas virslīgas spēļu neatbilstošu norisi", vienbalsīgi nolemj:

  • biedrības "Riga Football Club" 2020. gada 5. decembra iesniegumu "Par Latvijas virslīgas spēļu neatbilstošu norisi" atstāt bez izskatīšanas turpmāk norādīto apsvērumu dēļ;
  • Biedrības iesniegumā norādīts, ka tā iesniedz sūdzību LFF Disciplinārlietu komitejai par LFF virslīgas sacensību norises neatbilstību sacensību norisi regulējošajiem normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikas Sporta likumam;
  • LFF Disciplinārlietu komitejas darbību un kompetenci reglamentē LFF Disciplinārlietu kodekss un Biedrības "Latvijas Futbola federācija" juridisko institūciju nolikums;
  • LFF Disciplinārlietu komiteja vērš uzmanību, ka sūdzības par lēmumiem, kurus pieņem Disciplinārlietu komiteja, Ētikas komiteja, Spēlētāju statusa un pāreju komiteja un Vēlēšanu komiteja, kas attiecīgajos LFF kodeksos nav pasludināti kā galīgi, izskata Apelāciju komiteja Biedrības "Latvijas Futbola federācija" juridisko institūciju nolikuma 7. punktā un LFF statūtu 58. pantā noteiktajā kārtībā;
  • LFF valdes pilnvaras ir noteiktas LFF statūtu 41. pantā. Saskaņā ar LFF statūtu 40. panta 5. punktu LFF valdes pieņemtie lēmumi stājas spēkā nekavējoties, ja vien valde nav noteikusi citādi. LFF valdes lēmums par LFF organizēto sacensību sanitārā protokola grozījumiem tika pieņemts un stājās spēkā 2020. gada 24. novembrī. Tātad LFF valdes lēmumi LFF statūtos ir pasludināti kā galīgi, par kuriem nevar iesniegt sūdzību;
  • No minētā secināms, ka LFF Disciplinārlietu kodekss un LFF statūti neparedz LFF valdes pieņemto lēmumu pārskatīšanas vai pārsūdzēšanas procesu. Līdz ar to sūdzību izskatīšana nav piekritīga izskatīšanai ne LFF Disciplinārlietu komitejā, ne LFF Apelāciju komitejā;
  • Vienlaikus LFF Disciplinārlietu komiteja norāda, ka minētais iesniegums pēc formas un satura neatbilst arī Disciplinārā reglamenta pielikuma 16. punktā norādītajiem gadījumiem, par kuriem futbola klubs ir tiesīgs iesniegt protestu;
  • Ievērojot minēto un to, ka Disciplinārlietu komitejas kompetencē neietilpst LFF valdes pieņemto lēmumu pamatotības novērtēšana, biedrības "Riga Football Club" 2020. gada 5. decembra iesniegums (sūdzība) "Par Latvijas virslīgas spēļu neatbilstošu norisi" tiek atstāts bez izskatīšanas.