Latvijas Futbola federācijas (LFF) Apelāciju komisija ceturtdien, 21. maijā, apmierinājusi piecu personu iesniegtās apelācijas, apstiprinot viņu kandidatūras dalībai 2020. gada LFF kongresā paredzētajās LFF valdes locekļu vēlēšanās.

Dalībai vēlēšanās apstiprināts prezidenta amata kandidāts Sandis Ģirģens, viceprezidenta amata kandidāts Vladimirs Šteinbergs, kā arī valdes locekļa amatu kandidāti Anastasija KučinskaGuntars Indriksons un Jānis Engelis.

Iepriekš LFF Vēlēšanu komiteja – neatkarīga un LFF biedru ievēlēta institūcija, kas izskata visus ar vēlēšanu kandidātu atbilstību dalībai vēlēšanās saistītos jautājumus – lēma nepietiekoša federācijas biedru atbalsta dēļ atteikt V. Šteinberga un A. Kučinskas kandidatūras, savukārt par S. Ģirģena, G. Indriksona un J. Engeļa kandidatūru atbilstību Vēlēšanu komiteja aicināja lemt LFF, paužot, ka tās kompetencē nav spriest, vai atsevišķu LFF biedru pilnvarojums atbalstīt kādu no kandidātiem pastāvēja spēkā uz atbalsta izteikšanas brīdi. Visas piecas personas iesniedza lēmumu pārsūdzības, vēršoties Apelāciju komisijā.

Lēmumos Apelāciju komisija norāda, ka saskaņā ar LFF statūtiem un LFF vēlēšanu kodeksu tieši Vēlēšanu komiteja ir LFF institūcija, kas ir atbildīga par vēlēšanu procesu, kandidātu pieteikumu izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu par attiecīgā kandidāta akceptēšanu vai noraidīšanu. Tās pienākums ir pārbaudīt, vai personas, kuras, izsakot atbalstu, parakstījušās LFF biedru vārdā, ir tiesīgas to darīt. No tā izriet, ka Vēlēšanu komitejas pienākums ir izvērtēt dokumentus, kas apliecina biedru pausto atbalstu, tostarp veikt pilnvarojuma spēkā atrašanās laika pārbaudi, ieskatoties attiecīgajos reģistros, pieprasot nepieciešamo informāciju no LFF vai izmantojot citus sev ar LFF statūtiem, vēlēšanu kodeksu un nolikumu piešķirtos instrumentus nepieciešamās informācijas iegūšanai.

Apelāciju komisija konstatē, ka ir bijuši iesniegti un līdz ar to arī Vēlēšanu komitejas rīcībā bijuši dokumenti, kas apliecina atsevišķu LFF biedru pilnvarojuma spēkā esamību. Līdz ar to Apelāciju komisija uzskata, ka S. Ģirģena, G. Indriksona un J. Engeļa kandidatūru gadījumos nav un nevar būt strīds ne par to, ka atsevišķi biedri ir pauduši savu atbalstu attiecīgajam kandidātam, nedz par to, ka Vēlēšanu komitejas rīcībā nodotie dokumenti to apliecina. Ņemot vērā šos apsvērumus un pārējos Vēlēšanu komitejas pārbaudītos LFF biedru atbalsta apliecinājumus, kuros nepilnības nav konstatētas, Apelāciju komisija secina, ka trim minētajām personām uz 2020. gada 25. martu bija statūtos noteiktais nepieciešamais vismaz 10% LFF biedru atbalsts, kas nozīmē, ka personas atbilst statūtu prasībām un to kandidatūras tiek apstiprinātas.

Savukārt iepriekš Vēlēšanu komitejas atteikumus saņēmušo V. Šteinberga un A. Kučinskas lietās Apelāciju komisija norāda – kā izriet no iesniedzēju apelācijas sūdzībām un Apelāciju komisijai pieejamajiem dokumentiem, iesniedzējiem uz 2020. gada 25. martu arī bija statūtos noteiktais nepieciešamais vismaz 10% LFF biedru atbalsts, kas nozīmē, ka personas atbilst statūtu prasībām un to kandidatūras tiek apstiprinātas.

Abu kandidātu rīcībā bijuši papildus LFF biedru atbalsta apliecinājumi, kuri no biedriem iegūti līdz 2020. gada 25. martam, un viņu ieskatā Vēlēšanu komitejai bija jādod personām iespēja iesniegt tādus līdz attiecīgajam termiņam iegūtus dokumentus, kas novērš jebkādus kandidāta pieļautos trūkumus.

Apelāciju komisijas ieskatā vēlēšanu kodeksā paredzētā kārtība faktiski nosaka to, ka trīs dienu laikā pēc 25. marta Vēlēšanu komitejai vispirms bija pienākums informēt attiecīgos kandidātus par to pieteikumos – tostarp biedru atbalstu apliecinošos dokumentos – konstatētajiem trūkumiem, bet pēc tam septiņu dienu laikā pēc 25. marta arī pieņemt lēmumus par visu kandidātu – tostarp arī tādu kandidātu, kuru pieteikumos bija konstatēti trūkumi – akceptēšanu vai noraidīšanu. Apelāciju komisija norāda, ka noteikumi ir jāinterpretē tādā veidā, kas nodrošina noteikumu efektivitāti. Secīga un vēlēšanu kodeksam atbilstoša kandidātu izvērtēšanas procedūras ievērošana, kā norāda Apelāciju komisija, nodrošina gan vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem, gan arī ļauj īstenot skaidru un saprotamu vēlēšanu procesa norisi, īpaši ņemot vērā, ka virknei citu kandidātu tika dota iespēja novērst trūkumus savos pieteikumos.

Ar pilnu gaidāmo LFF valdes vēlēšanu dalībnieku sarakstu un citu saistīto informāciju iespējams iepazīties ŠEIT.

Pēc tam, kad sākotnēji paredzētais LFF kongresa laiks tika pārcelts valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, LFF valde vienojusies noteikt 3. jūliju kā jauno kongresa norises datumu. Informācija par kongresa norises vietu un formātu sekos atsevišķi, ņemot vērā tālāko valstiskās situācijas attīstību un iespējamās izmaiņas noteiktajos pulcēšanās ierobežojumos.