Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde 3. februārī kārtējā sēdē apstiprinājusi federācijas 2020. gada budžeta projektu. Tā galējās versijas apstiprināšana saskaņā ar jaunajiem LFF statūtiem paredzēta kārtējā kongresā šīgada aprīlī.

LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks prezentēja valdei LFF 2020. gada budžeta otro versiju, kas skatīta attiecīgajās LFF komitejās. Saistošo budžeta sadaļu pamatojums atrunāts ar visiem federācijas starptautiskajiem partneriem.

Kā ziņots iepriekš, visā LFF budžeta projekta izstrādāšanas gaitā strādāts pie LFF izdevumu pozīciju optimizēšanas un samazināšanas aptuveni 30% apmērā attiecībā pret iepriekšējo gadu. Tādējādi šobrīd budžeta ieņēmumu un izdevumu pozīcijas veido 7,3 miljonus eiro.

Saskaņā ar jaunajiem LFF statūtiem federācijas budžets jāapstiprina LFF biedriem ikgadējā kongresa ietvaros. Atsevišķas tā pozīcijas var ietekmēt galējie starptautiskie saskaņojumi par dažādu FIFA Forward programmas projektu finansējumu, tāpēc uz kongresu virzāmais precizētais LFF budžets pirms kongresa tiks apstiprināts LFF valdē.

LFF valde iepazinās ar LFF Finanšu komitejas ierosinājumiem 2020. gada budžeta kontekstā, kas iekļauj dažādus ierosinājumus par iepirkumu saskaņošanas un organizēšanas procesu, sponsoru piesaisti un noliktavas darba optimizēšanu. Šo ierosinājumu rezultātā LFF administrācijai uzdots izstrādāt nolikumu par iepirkumu un cenu aptauju organizēšanas un apstiprināšanas kārtību, prezentēt valdei LFF Komercdepartamenta stratēģisko plānu un ieviest noliktavas uzskaites sistēmu.

Tāpat LFF valde iepazinās ar izskatītajiem jautājumiem 28. janvāra LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas sēdē, kas tika organizēta pēc komitejas sastāva papildināšanas ar nepieciešamību apkopot esošo situāciju ar iepriekš virzīto infrastruktūras projektu un atbalsta programmas statusu, kas jāpielāgo pašreizējām LFF budžeta iespējām.

Citviet LFF valde, gatavojoties ikgadējam LFF kongresam, apstiprināja atjaunoto LFF biedru uzņemšanas komisijas sastāvu, kuru veido E. Pukinsks, A. Gaidels, A. Saļņikovs un M. Ozols. LFF statūti nosaka, ka par biedru var uzņemt biedra kandidātu, kurš atbilst LFF noteiktajām prasībām saskaņā ar LFF statūtiem. Šīs prasības atbilstoši statūtiem ir noteiktas un precizētas LFF biedru uzņemšanas noteikumos, kuros noteikts, ka LFF biedru kandidātu uzņemšanas komisija sniedz attiecīgas rekomendācijas LFF valdei, kas pieņem galējo lēmumu.

Gatavojoties jaunajai klubu sacensību sezonai, LFF valde apstiprināja Latvijas 2. līgas, 3. līgas un Disciplināro reglamentu, kas papildina iepriekšējā valdes sēdē apstiprinātos sacensību reglamentus.

Nākamā LFF valdes sēde paredzēta 2. martā.