Latvijas Futbola federācijas (LFF) Apelāciju komisija (AK) atcēlusi iepriekš oktobrī LFF Disciplinārlietu komisijas (DK) piemēroto "New Project" vienības izslēgšanu no 2019. gada sezonas "Komanda.lv" 1. līgas čempionāta.

Iepriekš 30. oktobrī DK sodīja "New Project" klubu par nelicencēta spēlētāja došanos laukumā 19. oktobra spēlē pret FK "Auda" komandu, piemērojot vienībai zaudējumu ar 0:3, 200 EUR naudas sodu un izslēgšanu no turnīra, bet vienības galvenajam trenerim Aleksandram Osinam piešķirot diskvalifikāciju no visām LFF organizētajām sacensībām līdz 2020. gada 30. oktobrim.

Saskaņā ar sev esošajām tiesībām, sodītais klubs vēlāk vērsās AK, kur apstrīdēja komandas izslēgšanu no turnīra un trenerim piemēroto diskvalifikāciju. Pēc visu lietas materiālu izvērtēšanas AK lēmusi daļēji apmierināt apelācijas sūdzību:

  • Atzīt, ka DK lēmums daļā, ar kuru nolemts diskvalificēt "New Project" galveno treneri Aleksandru Osinu no visām LFF organizētajām sacensībām līdz 2020. gada 30. oktobrim, ir tiesisks un atstāt to negrozītu;
  • Atzīt, ka DK lēmums daļā, ar kuru nolemts izslēgt "New Project" no 2019. gada "Komanda.lv" 1. līgas čempionāta, ir prettiesisks;
  • Atcelt DK lēmumu daļā, ar kuru nolemts izslēgt "New Project" no 2019. gada "Komanda.lv" 1. līgas čempionāta.

Savos secinājumos AK klāsta, ka komandas sastāvam oficiāli nepieteikta spēlētāja piedalīšanās spēlēs ir pretrunā jebkādiem sportiskiem pamatprincipiem, jo rada priekšrocības konkrētajai komandai, pārkāpj vienlīdzības principu un pieļauj visām citām komandām vienlīdz saistošo pienākumu neievērošanu. Spēlētāja pieteikšana atbilstoši kārtībai, kas noteikta LFF regulējumā, ir svarīga ne tikai no sportisko principu ievērošanas, bet arī no godīgas sacensību organizēšanas puses. Oficiālais regulējums nodrošina vienlīdzību starp dalībniekiem un jebkādi tā pārkāpumi ir uzskatāmi par būtiskiem.

Izvērtējot soda samērīgumu attiecībā uz Aleksandra Osina diskvalifikāciju, AK norāda, ka DK piemērojusi reglamentā noteikto minimālo iespējamo soda mēru. Piemērotais sods AK ieskatā ir atbilstošs izdarītajam pārkāpumam un ir samērīgs, turklāt AK ņem vērā, ka pats treneris savu vainu vaļsirdīgi atzinis. Pārkāpums veikts apzināti, tā ir bijusi Aleksandra Osina apzināta un kontrolēta rīcība.

Vērtējot soda pamatotību attiecībā uz "New Project", AK ņem vērā, ka treneris Aleksandrs Osins personīgi atzinis, ka čempionātam nepieteikta spēlētāja došanās laukumā bija viņa kā trenera apzināta rīcība un, kā var spriest pēc lietas materiāliem, arī iniciatīva. DK savā lēmumā nav izvērsti pamatojusi komandas diskvalificēšanu, savukārt DK reglaments nosaka, ka komanda tiek izslēgta no attiecīgā čempionāta par rupjiem sporta ētikas un disciplīnas pārkāpumiem. AK skaidro – lai atzītu, ka "New Project" ir izslēdzama, būtu jākonstatē, ka tieši "New Project" ir vainojama pie minētajiem sporta ētikas un disciplīnas pārkāpumiem, kuru DK saskatījusi apstāklī, ka komandas sastāvā treneris pēc savas iniciatīvas laidis laukumā nepieteiktu spēlētāju.

Tāpat AK piemin DK reglamentā teikto, ka sodāms ir jebkurš, kurš piedalās pārkāpuma izdarīšanā kā pamudinātājs vai līdzdalībnieks, bet AK ieskatā lietā nav vērtēts un nav pierādīts, ka "New Project" ir piedalījusies pārkāpuma izdarīšanā kā pamudinātājs vai līdzdalībnieks, un AK šādus faktus un pierādījumus lietā nerod.

Tajā pašā laikā AK ņem vērā, ka "New Project" nes atbildību par sava pārstāvja – trenera Aleksandra Osina – rīcību. Ņemot vērā šos apsvērumus, AK secina, ka attiecībā uz "New Project" diskvalifikāciju piemērotais sods nav samērīgs. AK uzskata, ka pamatoti šajā gadījumā būtu piemērot tikai DK reglamenta pielikuma Nr.1 5.6. punktā minēto 400 EUR soda naudu.

"New Project" lēmumu pārsūdzēja tikai daļā par komandas izslēgšanu no turnīra un par trenerim piemēroto diskvalifikāciju, tāpēc AK nevērtēja jautājumus par zaudējuma piešķiršanu, kā arī naudas soda uzlikšanu un tā apmēru.

Līdztekus tam LFF Sacensību nodaļa skaidro, ka pēc AK lēmuma saņemšanas LFF sacensību vadības sistēmā tiks veikti attiecīgie labojumi, lai turnīra statistikā atgrieztu ar "New Project" saistītos vārtu guvumus un disciplināros sodus, kas saskaņā ar reglamentu tika dzēsti pēc sākotnējā DK lēmuma. Visās pēc DK lēmuma sekojušajās "New Project" spēlēs piemērotie tehniskie zaudējumi ar 0:3 paliek spēkā, jo uz spēļu plānotās norises brīdi saskaņā ar reglamentu spēkā bija attiecīgais DK lēmums.

"New Project" saistībā ar sava statusa atjaunošanu iegūst tiesības pretendēt uz dalību 2020. gada sezonas 1. līgas čempionātā, un licencēšanas procesā klubs iegūst priekšrocības attiecībā pret 2019. gada sezonas 2. līgas čempionāta otrās vietas ieguvējiem.