Aizvadītās nedēļas nogalē aizsaulē devies kādreiz izcilais futbolists un vēlāk virknes Liepājas futbola talantu skolotājs Manfrēds Jaunskalže.

Atvadīšanās no Liepājas futbola leģendas notiks 19. jūlijā plkst. 15:00 Līvu kapos Liepājā.

Pagājušā gadsmita septiņdesmitajos gados Manfrēds Jaunskalže bija viens no Liepājas Zvejnieka meistarkomandas līderiem, vēlāk pievēršoties futbola trenera arodam un sniedzot milzīgu ieguldījumu daudzu Liepājas futbola talantu skološanā.

Starp Manfrēda Jaunskalžes audzēkņiem ir tādi Liepājas futbola spīdekļi kā Māris Verpakovskis, Oskars Kļava, Deniss Ivanovs, Ģirts Karlsons, Kristaps Grebis un daudzi citi.

"Man­frē­da va­dī­bā no­tre­nē­jos diez­gan il­gi - ap­mē­ram des­mit ga­du. Do­mā­ju, vis­vai­rāk no vi­ņa esmu pa­ņē­mis mil­zī­go fut­bo­la deg­smi un mī­les­tī­bu, kam­dēļ mums tik ļo­ti gri­bē­jās nākt un trenēties. No­teik­ti jāatzīmē arī vi­ņa ie­au­dzi­nā­tais go­dī­gums pret fut­bo­lu, jo viņš al­laž mums li­ka nākt tre­nē­ties un go­dī­gi at­tiek­ties pret to, ko da­rām. Pal­dies vi­ņam arī par dis­cip­lī­nu. Tā man nākot­nē ir ļo­ti, ļo­ti pa­lī­dzē­ju­si," sarunā ar žurnālu Sporta Avīze savulaik atmiņās dalījies Māris Verpakovskis.

Latvijas Futbola federācijas kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Manfrēda Jaunskalžes tuviniekiem un plašajai Liepājas futbola ģimenei!

---

Foto: Romāns Kokšarovs/F64 (Manfrēds Jaunskalže kopā ar Māri Verpakovski)